Střílet peckou z třešně

Chudák náš pan prezident, jestlipak s ním chodí ochranka na záchod?

Když tady byl Americký prezident na návštěvě, a retardovaný hoch ho pohladil po tváři, vhrklo mě to slzy do očí. Řekla jsem si,  „to doma nezažiješ chlapče, aby tě lidé umačkávali přízní a projevovali ti opravdové city, ty vaše psí čumáky, a ochranka s namířenou ostrou municí, tě tak chrání od trochy toho lidského tepla, že to musel být silný zážitek, cítit projevy přízně a náklonnosti“? Dnes jsem četla komentáře na i DNES, můj údiv nad tím, co to ti lidé povídají, jejich primitivní slova, posuzující to, že se pan prezident nepo….l  strachy z jednoho hloupého smrkáče, který si chtěl pohrát na písečku, a udělat si bábovičku ? Jak prý naše ochranka selhala? A prý že, je to komunistické spiknutí? Kam jsme to s tím myšlením až došli, DO AMERIKY? Potkala jsem pana prezidenta několikrát, na začátku jeho prezidentské kariéry, nechodil s ochrankou, pozdravil lidi, podával ruku lidem, od vidění známým, i v davu, musí se dnes potentáti bát lidí? Nemohou žít normální život? Kde se berou tyto velkopanské manýry, i malý úředníček, na obci se třese o své bezpečí, nebude také brzy potřebovat ochranku? Aby se lidé nepřiblížili natolik, aby mohli říci svůj názor? Dívala jsem se na to video dvakrát, a pečlivě, pan prezident, se lidí nebojí, pobouřilo ho sice, že mu někdo umazal sako ale vůbec ho ten šašek nevyvedl z míry, a to je důkaz, že je to normální člověk jako já. A ty diskuse tam na těch novinách, vedou přiblblí šašci, jako byl ten s pistolkou na hraní.

http://zpravy.idnes.cz/vyjadreni-romana-vondrouse-k-utoku-na-klause-fnr-/domaci.aspx?c=A120929_224846_domaci_brd

Přeji panu prezidentovi, hodně zdraví a štěstí.

Přítel drahý mému srdci

ManeKent

Odkaz na začátku vás přivede ke krásným myšlenkám.Nechť věčně žije Václav

 

„Mým hlavním úkolem je ochránit mé národy před jejich politiky.“ Císař a král František Josef I.

„Liberalismus je světem Luciferovým, který je v radikální opozici a neutuchající válce proti společnosti a Církvi Ježíše Krista.“ Liberalismus je hřích, Dr. Don Felix Sarda y Salvany
„…původ státní moci je třeba hledat v Bohu samém a nikoliv v lidu…“ Immortale Dei, papež Lev XIII., Notre Charge Apostolique, sv. Pius X.
„Mým veškerým úsilím je vždy ve všech věcech poznat co možno nejzřetelněji Boží vůli a plnit ji a sice zcela.“ Bl. Karel I. Habsburský
„…Z toho nečistého zřídla lhostejnosti v náboženství plyne ono bludné a převrácené učení, …, že se totiž jednomu každému má se dovolit a vyzískat svoboda svědomí.“ Mirari vos, Řehoř XVI.
„Monarchie je nejlepší ze všech známých zřízení…“ Papežská alokuce Pourquoi Notre Voix papeže Pia VI. z roku 1793 odsuzující popravu krále Ludvíka XVI. francouzskými revolucionáři.
„Karel bude dědicem Františka Josefa. Nevím, zda to bude formou odstoupení. Jedno ale vím: Karel bude nástupcem císaře Františka Josefa. A mám z toho velkou radost, protože Karel je odměnou Boha Rakousku za to, co Rakousko vykonalo pro Církev.“ Prorocká slova sv. Pia X. k budoucí císařovně Zitě.
„Nezbývá než uznat, že královláda je nejlepší způsob vlády…“ Sv. Tomáš Akvinský, De Regno ad regem Cypri.
„Pravý Boží řád je poznání, že všechna moc pochází shůry, tedy nemůže být neomezená, nýbrž vždy podřízená nejvyšším mravním zákonům, Božímu přirozenému zákonu. Boží řád je nejen základem legitimní moci, on je jistou ochranou těch, kteří jsou moci podrobeni. Správně chápaný Boží řád je nejpevnější zárukou, jakou občan může mít.“
Otto von Habsburg, Mit Gott für die Geschichte, Heiligenkreuz 2009, s. 64
„Nikdy nečiň nic, co by se chtělo zalíbit světu. Posilujme kritiku a odmítá světa. Nemějme žádné lidské slitování. Hlavně, že se naše skutky líbí Bohu. A co je nám po světě?“ Rafael kardinál Merry del Val
„Možná že restaurace Bourbonů neudělala více než Vy. Dovolte mi, abych připojil, že ani tato restaurace, ani Vy, jste neučinili pro Boha to, co jste měli učinit, neboť ani jeden z vás se nezřekl principů Revoluce, jejichž praktické následky každopádně potíráte, protože společenské evangelium, jímž se stát nechává inspirovat, je stále ještě prohlášením lidských práv, která nejsou ničím jiným než výslovným odmítnutím práv Božích. Je ale právem Božím poroučet jak státům, tak jednotlivým lidem. Právě z toho důvodu přišel náš Pán Ježíš Kristus na zem. Musí vládnout tím, že inspiruje zákony, posvěcuje mravy, osvěcuje vyučováním, uděluje rady, řídí činy vlád i ovládaných. Všude tam, kde Ježíš Kristus nevykonává svou vládu, panuje nepořádek a úpadek. Nepřišel okamžik pro Ježíše Krista, aby vládl? Nuže dobře! Pak také nepřišel okamžik, a to pro vlády, aby se udržely.“ 15.3.1859 Kardinál Pié Napoleonovi III.
Naše poslání je vznešené jako žádné jiné, protože se týká obrany evangelia ve všech oblastech včetně politiky, protože vaše láskyplná péče zahrnuje nejen věřící, nýbrž všechny lidi, za které Kristus zemřel…Budeme muset vrátit všechny lidi a každého jednotlivého z nich na cesty právního stavu ve veřejném a soukromém životě, v politické i sociální oblasti…Víme zcela přesně, že u určitých lidí vyvoláme odpor, když řekneme, že se budeme zabývat politikou. Kdo chce ale správně soudit, vidí, že papež, který je Bohem obdařen nejvyšším učitelským úřadem, nemůže oddělovat politické záležitosti od oblasti víry a mravů.“ Sv. Pius X ke konzistoři dne 9.11.1903
„Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie…“ Sókrátés (4. června 469 – 399 př. n. l.)


http://monarchiacatholica.blog.cz/

Beránek

Podzimní radost.

Pasu beránky na stráni, v dálce vyzvání klekání,  
prsty zabořit do vlny, poslyš , jak v dálce zazvoní,
ovečky bíle zvlněné, toužím pohladit po čele,  
proč děláš tyto divy, aby se člověk divil?


Zadívejte se na nebe, tichounce hleďme do sebe,
zazvoní naše duše, nebo, jen řekne suše? 
To všechno, je tu pro tebe, zadívej se jen na nebe,
prsty zabořit do bílé vlny, poslyš , v dálce zní duše. 

Zvoní klekání v dáli, i nebe tě dnes chválí, 
do dálky zvony znějí, co říci lidem chtějí?
Beránku, čí jsou to dary, kdo tě dnes za ně chválí? 
Zvony ať  duší znějí, zpívají píseň o naději.