Dar víry.

Jsou věci a místa, ke kterým lidé jdou s vírou a nadějí,  vírou v jejich moc a nadějí na uzdravení, nadějí že budou uslyšeny jejich prosby a důvěřují, i já takto věřím, současné církvi, když nabádá k lásce mezi lidmi, když pomáhá chudým a bezmocným po celém světě, věřím že vybírá dobře své služebníky, neb ti které povšechně znám, jsou důvěryhodní a úctyhodní, nebudu tady psát o minulosti, jen v náznacích připomenu, velké, slavné věci víry. Každý člověk hledá ve svém životě a době svého momentálního úpadku posilu, mnoho lidí nenachází útěchu, ani v rodině, ani u lékaře, nemají pocit bezpečí a klidu, mnohdy ztrácejí i radost ze života, mají depresivní nálady a zuby nehty se brání, usednout někde v tichu a klidu, vzít do ruky knihu modliteb a poprosit boha o pomoc, oni přece vše dokáží svou silou a vůlí, zase si pomohou sami jako vždy předtím. Nechci ignorovat odpůrce víry, někdy to ale dělám, je tak těžké se přít s někým, kdo je o své pravdě hluboce přesvědčen, a tak se to děje vždy, když napíši něco na toto téma, tak jako já nechci založit nějaký spor, tedy ani nikdo ostatní nechce, tedy se tyto články nesetkají nikdy se zájmem.  
Lurdy a Bernadetta.  

 
Podívejte se prosím na tuto vesnickou pasačku, ke které Bůh sklonil svou tvář, a poslal svou matku, pannu Marii, aby navštívila malé vesnické děti a poslala jejich prostřednictvím poselství lidem, tiše spí Bernadetta ve své rakvi, dvakrát ji exhumovali z hrobu, vždy po mnoha letech, její krásná tvář však svědčí o tom že jí byla dána zvláštní milost a světu dar. 

Uctívám PANNU MARII LURDSKOU, často se k ní modlím a prosím, za lepší svět, pomoc nemocným, lásku mezi lidmi, štěstí v rodinách, lidi v beznaději, štěstí dětem, o vodu a jídlo Africe, svobodu a práci co dává radost, lehkou smrt těžce nemocným, obměkčení tvrdých srdcí a připomenutí jim, že prach jsi a v prach se obrátíš. 

 Je velká škoda, že mnoho lidí tuto modlitbu už dnes vůbec nezná a nepotřebuje. Nejčastějšími slovy Ježíše v evangeliu je prosba: „Nebojte se“. Myslím si, že „Otčenáš“ je velmi silný bojovník proti strachu. 

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale chraň nás od zlého.
[Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.]
Amen.
Převzato z kanálu HomoHumana